Uten urettferdighet stopper Norge

Opsjonsstriden i Hydro er en interessant affære. Jeg er klar over at media i stor grad er ferdig med saken, men den står for min del som en illustrasjon på et dypere problem.

Kort fortalt handler saken om dette: I forbindelse med Hydros fusjon med Statoil avslutter de opsjonsprogrammet sitt. En opsjon er retten til å selge aksjer til en forhåndsbetalt pris, i praksis altså penger på bok, selv om de ikke er cash før en altså casher de ut. Det er i næringslivet en relativt vanlig måte, i tilleg til ordinær lønn, å kompensere ledere på. I dette tilfellet snakker vi om en utbetaling på til sammen opprinnelig 210 millioner kroner, selv om noen av lederne etter hvert sa fra seg deler av utbetalingen.

I og med at Staten er tungt inne i som eier i Hydro blir det altså en offentlig diskusjon ut av Det er en viktig og interessant diskusjon.

Morgenbladet hadde for noen uker siden et intervju med Thore Johnsen, professor ved Norges Handelshøyskole, som ble en øyeåpner for min del. Den hadde den talende tittelen «Uten urettferdighet stopper Norge» (artikkelen er dessverre ikke på nett).

Noen utdrag:

– Sy­nes du man har kom­met frem til et ri­me­lig re­sul­tat i for­hold til de av­ta­le­ne som lå der?

– Stør­rel­ses­or­denen vir­ker ri­me­lig, men det er kan­skje noe høyt i for­hold til re­strik­sjo­nen om at man ikke skul­le få mer enn sin års­lønn i et gitt år.

– Du sa også til N24 at det er mo­ralsk for­kas­te­lig å kal­le Rei­ten grisk. Hvis det å mot­ta over 28 mil­li­oner i bo­nus ikke er grisk­het, hva er da de­fi­ni­sjo­nen på grisk?

– Alt­så, nå må vi få klart for oss det fun­da­men­ta­le her. Rei­ten er an­satt av sty­ret, og sty­ret er ei­er­nes re­pre­sen­tan­ter. De har inn­gått en lønns­av­ta­le med Rei­ten og et­ter hvert ble den sup­plert med øk­ning av bo­nus­de­len i form av op­sjo­ner. Det enes­te som har skjedd, er at Rei­ten har over­opp­fylt sin del av av­ta­len med å le­ve­re fan­tas­tis­ke re­sul­ta­ter. At en part i et for­hold be­teg­nes som grisk for­di han for­ven­ter at en av­ta­le over­hol­des, er dob­belt­mo­ralsk.

Og det Johnsen sier her, er jo helt sant. Juridisk og lovlig sett har ikke Hydro eller Reiten gjort noe galt. De er faktisk helt på linje med hvordan markedet fungerer. Og det er nettopp dette som gjør meg veldig urolig, og jeg ser meg nødt til å stille spørsmålet: Hvis det er slik markedet og kapitalismen fungerer, kanskje det er noe grunnleggende moralsk galt med hele det kapitalistiske systemet?

Morgenbladet skriver på lederplass i samme utgave:

Bernt Hagtvet har stilt det prinsipielle spørsmålet: Hvilket arbeid er så verdifullt at det fortjener mellom 4,5 og 27 millioner kroner? Hvorfor belønnes ikke en kirurg som redder liv like mye? Hvorfor betraktes økonomien som et avsondret område der vanlig dømmekraft og moralske regler ikke gjelder.

Hagtvets svar er at vi har å gjøre med et stammefellesskap som kan minne om det franske aristokratiet rett før revolusjonen, en gruppe unntaksmennesker som i gjensidig beundring løfter seg ut av samfunnets sammenheng og gir hverandre store privilegier fordi de mener seg særlig nyttige for samfunnet.

Det er et viktig spørsmål. Hva avgjør hvor mye en person skal tjene? Utdanning? Samfunnsnytte? Ansvar? Effektivitet? Økonomiske resultater?

Hvis en sykepleier og en adm.dir. begge yter sitt beste i sin respektive jobb, hva er det som gir adm.dir. rett til mangedoblet lønn av sykepleieren? (Det første som dukker opp er selvsagt «ulik grad av ansvar», men hvis en kjøper det argumentet er det nærliggende å spørre hvorfor den mest ansvarsfulle stilling i landet, Statsministerposten, har en lønn som ligger 20-30 ganger under topplederne i næringslivet.)

Jeg finner det utrolig hardt å svelge at Norge stopper uten urettferdighet. Det finnes en annen vei.

Dette innlegget ble postet 18. august 2007 kl. 17:20 og er kategorisert under Ukategorisert. Du kan følge kommentarer til dette innlegget gjennom en nyhetsstrøm. Du kan legge til en kommentar, eller sende tilbaketråkk fra din egen blogg. Her har du en direktelenke.

3 KOMMENTARER

 1. Anders S. sier:

  Man kan jo gjøre som mange andre amrikanske selskap gjør det. I dette tilfellet vil eg trekke inn Apple som en stjerne i boken. Her har alle lederne 1$ i årslønn og får bonus og aksjer etter hvor bra selskapet gjør det. Det vil si at Apple også må investere, tjene mer og selge mer. Dette har jo for de vist seg å være en suksee.

  Men nå som det er sagt så fins det jo hull i alle system og Steve Jobs, Apple sjefen har vel ca. 100 millioner dollars i lønn på opsjoner og bonus osv. Men at den Norske stat drar dette ut i pressen og driter seg loddrett ut synes eg er merkverdig. Eg synes Reiten er vel verdt penga, han har jo dobla aksjekursen, solgt unna Yara og nå selger han Olje & Gas divisjonen og. Dette er jo kjempebutikk, også er det jo litt i det Jon Arne og sier at de beste lederne vil jo forsvinne ut av landet hvis de ikke har gode nok lønninger her.

  Men hvem er eg å klage, eg synes det er heilt greit at min sjef tjener 4 ganger meir enn meg, det er jo tross alt han som har alt ansvar. Det skulle bare mangle at en sjef som jobber hardt og sørger for at kontantene strømmer inn skal ha en god lønn synes ikke du og? Men Hydro kunne kanskje ha kopiert NorDan og Aarbakke ved å gi bonus til de ansatte av overskuddet. Men dette er jo bare en tomsings ideer som aldri blir noge av før om en tja skal vi si 15 års tid?

 2. Ingvild sier:

  Idealisten i meg stemmer i et kor bak deg Bjørnar: Det MÅ finnes en annen vei!!!
  Kanskje burde du blitt en del av Kristiansands nye Rettferdighets-huskirke?!?!

 3. Bjørnar sier:

  Kanskje eg burde det! Det finns ei sånn her og, som HannaK leder. Håbe de finne en annen vei.

Legg til en kommentar